نمایشگاه  نگارگری گیل گمش


مهدـی گودرزـی

۸ تا ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷


شیراز، میدان مطهری به سمت قدوسی شرقی، ابتدای خیابان صدا و سیما، روبروی مجتمع سلطانیه، موسسه زیبانگاران، نگار خانه به نگارحماسه گیل گمش
حماسه گیل گمش یکی از کهن ترین حماسه های بشریست که
در ۱۲ لوح کلی به یادگار ماند.

دلیل انتخاب حماسه گیل گمش

یکی از مهمترین عواملی که باعث پیشرفت نسل های جوانمان می شود شناخت ریشه و فرهنگ و تاریخ کشورمان و همسایه های مجاور آنهاست. هزاران سال پیش حاکمان هر دیار با استفاده از اندیشمندان و هنرمندان چیره دست در کنار خود با به یادگار گذاشتن الواحی گلی و تندیس هایی سنگی خود را در تاریخ جاودان و سرگذشت خود را بصورت تجربه ای گران در اختیار ما گذاشته اند.
از دیرباز تا امروز انسانهای بیشماری به دنبال راز جاودانگی بوده اند این حماسه یکی از آنهاست انسانی عظیم که از هر سختی شادتر و از هر شکستی نیروی تازه میگرفت و با آشنایی یک دوست و پیوندی برادرانه از فتحی به فتح دیگری شتافت و با مرگ دوست و همراه خود ترس از مرگ و تنهایی به جانش لرزه انداخت و برای دانستن راز جاودانگی، دریاها، کوهها و دشتها را پشت سر گذاشته تا از انسانی جاودان (نوح) راز جاودانگی را بپرسد و پس از تجربه های عجیب به شهر خود بر میگردد و با نوشتن داستان زندگی خود اولین حماسه بشر، خود را جاودان میکند. به نظر من جاودان کسانی هستند که از تجربه های دیگران استفاده و تجربیات خود را در اختیار دیگران می گذارند.